Utsurundesu - The thin moves to the crack.
Climber: Yoshimasa Shiraiwa   Photo: Neil Harrison

Utsurundesu